Balancéieren

Géi sich dir e Rullo Toilettëpabeier! Stell dech bei e Spigel a setz dir de Rullo op de Kapp, sou datt en net op de Buedem fält. Gesäit a fillt dat sech wackeleg un? Probéier mol e puer Schrëtt mam Rullo um Kapp ze goen ouni dobäi deng Hänn als Hëllef ze huelen. Klappt dat? Wa jo, da maach en Tour ronderëm de Stuffendësch mam Rullo um Kapp! Probéier et sou laang bis et klappt!