LéifWierder

Hues du schonn de Bechertelefon aus eise Bastelaktivitéite gemaach? Wann net, dann huel dat nach séier no. Wann s du fäerdeg gebastelt hues, kanns du mat denger Famill an denge Frënn “telefonéieren”. Sich dir een eraus, gëff him e Bechertelefon a géi e puer Schrëtt vun him fort. Du kanns him elo e puer léif Wierder duerch däi Bechertelefon flüsteren.