Grouss Botz

Huel eng Poubellestut an eng Händsch mat, wann’s du déi nächste Kéier mat dengen Eltere spadséiere gees a sammel sou vill wéi méiglech Dreck op, deen’s du ënnerwee fënns!