Cuben

Du hues 10 Minutten Zäit, fir am ganzen Haus Saachen ze sichen, déi d’Form vun engem Cube hunn, d.h. wéi e Wierfel ausgesinn! A lass! Bau duerno en héijen Tuerm mat allem, wat’s du fonnt hues! Iwwerlee awer gutt, wéi eng Cuben s du méi ënne stells a wéi eng méi uewen, well däin Tuerm dierf net ëmfalen! Aus wéi ville Stécker besteet däin Tuerm? Ass e méi grouss wéi’s du?