Erënnerungen

Wouhi wéilts du am léifsten an d’Vakanz goen? Huel e Blat Pabeier, Tusch-, Bläistëft- oder Waasserfaarwen a mol e Bild vun enger Plaz, wou s du gäre géifs hireesen. Léiwer bei d’Mier? Oder an d’Bierger?