HännWäschen

Du hues bestëmmt schonn héieren, datt et ganz wichteg ass, sech d’Hänn reegelméisseg a richteg ze wäschen. Kuck dir den Tipp Wäsch deng Hänn gutt! un, do kriss du alles gutt erkläert a gewisen, wéi ee seng Hänn richteg wäsche soll! Bei dësem Tipp fënns du och e Video mat engem spannenden Experiment mat Peffer. Kuck dir dëse Video un a versich, d’Experiment nozemaachen!