Helden

Hues du eng Persoun, déi’s du ganz vill bewonners fir dat, wat si mécht? Da mol hir ee Bild fir hir ze weisen, dass si däin Held oder deng Heldin ass! Du kanns där Persoun däi Bild dono schenken. Si freet sech bestëmmt!