Hëllefen

Wier et net flott, wann’s du dengen Eltere géifs eng Hand mat upaacken? Hëllef hinne bei den Hausaarbechten! Fro si, wou’s du hëllefe kanns (z.B. deng Kummer raumen, den Dësch decken/ofraumen, d’Spull araumen)!