Hopsen

Sich 5 Puer Schong a stell se an eng Rei hannerteneen. Wiessel dobäi ëmmer d’Richtung vun de Schong (kuck d’Foto 1). Fro deng Elteren, fir dir ze hëllefen, wann dat nach ze schwéier fir dech ass.

Wann deng Rei mat de Schong prett ass, da geet et lass. Versich, de Parcours sou séier wéi méiglech nozesprangen a pass dobäi op, datt deng Féiss an déi selwecht Richtung weise wéi d’Schong (kuck d’Fotoen 2 an 3). Du kanns däi Parcours ëmmer erëm veränneren.

1
2
3