Knipsen

Fro deng Famill oder deng Frënn, datt si eng Foto vu 5 Saache maachen, déi bei dir an der Kummer stinn. Awer opgepasst! Si sollen net de ganze Géigestand knipsen, mee just en Deel dovun! Versich erauszefannen, wat fir Saache si fotograféiert hunn!