Laachen

Heiansdo ass et mol langweileg an et huet een d’Flemm. Dann ass et flott, wann een aneren e puer Witzer erzielt, fir dass ee rëm gutt drop ass. Iwwerlee dir dräi gutt Witzer, déi’s du denger Famill oder denge Frënn erziele kanns, fir si un d’Laachen ze kréien. Duerno kënne si dir hire Liblingswitz erzielen.