Loftball

Gehei e Loftball sou oft wéi méiglech ëmmer erëm an d’Luucht, ouni datt en op de Buedem fält. Üb dat haut am Laf vum Dag a fro den Owend ee vun dengen Eltere fir d’Zäit ze stoppen. Wann dat dir ze liicht ass, kanns du gäre versichen, de Loftballon amplaz mat den Hänn just mat de Féiss an der Luucht ze behalen. Wat ass däi Rekord?