Loftball

Gehei e Loftball sou oft wéi méiglech ëmmer erëm an d’Luucht, ouni datt en op de Buedem fält. Üb dat haut am Laf vum Dag a fro den Owend ee vun dengen Eltere fir d’Zäit ze stoppen. Wat ass däi Rekord?