Meter

An eisem Tipp #BleiftDoheem steet, datt een, wann een dobaussen ass, ëmmer op d’mannst 2 Meter Ofstand zu deenen anere Leit soll halen. Huel e Meter (oder e Lineal) a kuck mol, wéi laang 2 m sinn. Géi mat dengem Meter duerch d’Haus a probéier souvill Saache wéi méiglech ze fannen, déi genee 2 m laang sinn!