Musek

Huel dir een Instrument, wann’s du eent doheem hues. Wann net, da sich eppes anescht, mat dem ee Musek maache kann (z.B. en Dëppen oder eng Schossel an e Bräiläffel) a maach Musek domat. Probéier verschidde Rhythmen a Melodien aus. Üb dat e bëssen an a wann’s de prett bass, da spill e klenge Concert fir deng Elteren a Geschwëster!