Planzen

Fro deng Mamma oder däi Pappa fir e Kär oder Steen aus engem Uebst oder Geméis (z.B. Apel, Avocado, Kürbis). Sich eng Plaz an dengem Gaart a maach do e Lach. Du kanns awer och e bësse Buedem an e Blummendëppe maachen. Lee de Kär an d’Lach a bedeck e mat Buedem, sou datt een en net méi gesäit, a schëtt dann nach e bësse Waasser drop. Kuck vun elo un all Dag, ob schonn eppes wiisst a vergiess net, reegelméisseg ze netzen!