Puzzle

Maach dir e schéine Puzzle! Huel eng Kartongskëscht vu Cornflakes oder Müsli a fro en Erwuessenen, fir dir de viischten Deel vun der Këscht (do, wou d’Bild drop ass) a 5 Stécker ze schneiden. Mësch d’Stécker duerno gutt duercherneen a probéier, se rëm richteg beieneen ze setzen. Voilà, sou hues du dir däin eegene Puzzle gebastelt.