Pyramid

Sammel souvill Toilettëpabeier-Rullen, wéi’s de fënns, a bau domat eng Pyramid, déi méi grouss ass wéi’s du! Mee pass op, datt se net zesummefält!