Schmaachen

Test däi Geschmaachssënn! Fro deng Famill oder Frënn, fir 5 Iesssaachen erauszesichen (z.B. Uebst, Gebeess, Ketchup, Hunneg). Kuck net, wat si fir dech preparéieren. Lo kriss du d’Ae mat engem Schal verbonnen an da geet et lass! Schmaach eng Saach no der anerer, déi si erausgesicht hunn, an iwwerlee gutt, wat et kéint sinn. Erkenns du d’Liewensmëttel un hirem Goût? So hinnen deng Äntwert a kuck no, ob’s du alles richteg geschmaacht hues! Gudden Appetit 😉