Verstopp-A-Sich

Sich dir 5 Petzien, Poppen oder Autoen a verstopp déi entweder bei dir an der Stuff oder dobaussen an dengem Gaart. Awer pass op, datt deng Elteren oder Geschwëster dech net dobäi gesinn! Wann s de fäerdeg bass, kanns du si ruffen an hinne soen, datt’s du Saache fir si verstoppt hues an datt si déi lo fanne mussen. Du kanns hinnen e bësse bei der Sich hëllefen, andeems du “kal” sees, wa si ganz wäit vun denger Spillsaach ewech sinn a “waarm”, wa si ëmmer méi no bei déi verstoppte Spillsaach kommen. Duerno kënnt dir d’Rolle wiesselen. Vill Spaass beim Verstoppen a Sichen!