Tuerm

Sammel am Haus souvill Toilettëpabeier-Rullen, wéi’s de fënns, a bau domat en Tuerm, dee méi grouss ass wéi’s du! Mee pass op, datt en net ëmfält!