Zauberen

De bekannten Zauberer David Goldrake weist eis e flotten Zaubertrick a verréit dir dëse souguer, sou datt’s du selwer kanns zum klengen Zauberer ginn. Den David Goldrake ass momentan zu Las Vegas (USA) an huet dëse Clip extra fir de Site www.kannerdoheem.lu gemaach! Kuck dir de Video un a probéier et selwer aus. Den David Goldrake géing sech freeë, wann’s du him iwwert E-Mail (david@davidgoldrake.com) géifs e klenge Video schécke, wou’s du säin Zaubertrick ausprobéiers. Aner Zaubertricker fënns du beim Link Magic @ Home.