Zilen

Üb haut zilen an treffen – dofir brauchs du net vill: just eng Zeitung an e puer Strëmp!
Fro deng Elteren, fir dir zwou grouss Säiten aus enger Zeitung oder vun enger Reklamm zesummen ze pechen an dir e puer verschidde grouss Kreesser auszeschneiden, sou wéi een et op der Foto gesäit. Duerno befestege si dir dëst Stéck Zeitung un enger Dierrumm.
Sich elo e puer Strëmp a fal se eenzel zesummen. Géi ee Schratt vun der Dier ewech a probéier, d’Strëmp duerch déi verschidde Kreesser ze schéissen. Wann dat dir ze liicht ass, da géi nach e Schratt méi wäit no hannen.