momes.net

Du hues Loscht, Barkeeper ze spillen an e leckere Cocktail/Smoothie/Milkshake fir dech an deng Famill ze mixen? Kuck dir d’Rezepter op dësem Site mol un. Fro deng Elteren, wat fir Zutaten dir am Haus hutt a sich dir ee Rezept eraus.
P.S.: Hei op deem Site ginn et och soss nach ganz vill Iddie fir dech!

http://www.momes.net/Recettes/Boissons/